Szukaj

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.hau-hau.com

I. UWAGI WSTĘPNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu działającego pod adresem: www.hau-hau.com, a także określa warunki Transakcji pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, zgodnie z poniższymi definicjami.

2.Każdy Klient przed zawarciem Transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu.

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.

2.  Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

3.  Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

III. DEFINICJE

Sprzedawca – Hau, z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Numer REGON: 368419277

Klient – to osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej,
Konsument - oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

Sklep – to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hau-hau.com,

Towar – oznacza ubrania dla zwierząt oraz akcesoria wystawione do sprzedaży przez Sprzedawcę. Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy. Oferowany towar może nieznacząco różnić się od wizerunku na zdjęciu, w szczególności w zakresie kolorów tkanin.

Cena – to wartość Towaru umieszczona przy każdym Towarze w Sklepie Sprzedawcy. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają w sobie należny podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

Dostawca – to firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą,

Koszt dostawy / wysyłki – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta,

Zamówienie – to dyspozycja zakupu na Towar lub Towary złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem,

Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia,

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji,

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 
Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu ich rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

2. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Płatności” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów.

3.     Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.     Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, płatności oraz dane teleadresowe Klienta.

5.     Wskazany powyżej komunikat stanowi przyjęcie oferty przez Sprzedawcę, po jego otrzymaniu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

6.     Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia bądź dokonać w nim modyfikacji przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z zamówienia.

7.    Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00 za pośrednictwem poczty email pod adresem com.hauhau@gmail.com

8.     Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty i przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

9.     Złożone zamówienie będzie realizowane maksymalnie do 5 dni roboczych.  

10.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

a)   nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia, natomiast Klient nie dostarczył poprawionych danych po wezwaniu wystosowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Sprzedawcę.

b)     zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu bądź przepisów prawa.

c)    na stronie sklepu wystąpią błędy  na które nie ma wpływu Sprzedawca polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru

11. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia na życzenie może zostać niezwłocznie zwrócona.

12.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru.

V.  ZASADY PŁATNOŚCI

1.     Płatności realizowane są  przelewem bankowym, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: 

a)    imię i nazwisko Klienta,

b)   numer Zamówienia.

2.     Należność należy uiścić na rachunek bankowy wskazany w otrzymanym mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

VI. DOSTAWA

 1.     Sprzedawca realizuje dostawy zamówionego Towaru za pomocą Paczkomatów Inpost. Sprzedawca oferuje również odbiór osobisty towaru we wskazanym miejscu, ustalonym po zapłacie za towar.

2.     Wysyłka za pośrednictwem Paczkomatów InPost realizowana jest w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

3.     Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa. 

VII. WYMIANA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

1.      Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Dla zachowania w/w terminu wystarczającym jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres siedziby lub adres mailowy Sprzedawcy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość można pobrać z internetu lub poprzez kontakt na adres email com.hauhau@gmail.com (w odpowiedzi zostanie wysłana niezbędna instrukcja do wykonania zwrotu towaru).

 

2.     Zwracany lub wymieniany Towar:

a)     powinien być bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia podczas transportu, i o ile nie usunięto oryginalnego opakowania dostarczonego przez Sklep, zaleca się zapakowanie w nie zwracanego Towaru,

b)     powinien być kompletny - wraz z Towarem należy zwrócić wszelkie dołączone do niego części, akcesoria, instrukcje i inne dokumenty,

c)      powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VII. 1., jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.

VIII. REKLAMACJA TOWARU

1.     Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2.     Reklamacja podlega zgłoszeniu drogą mailową pod adresem com.hauhau@gmail.com  Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest podać  w zgłoszeniu imię i nazwisko, adres, nazwę towaru szczegółowy opis wad oraz zgłaszane roszczenie. Po zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać Towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy.

3.       Podanie w formularzu reklamacji nieprawdziwych danych przez Klienta niebędącego Konsumentem powoduje utratę uprawnień z rękojmi.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem zamówienia.

2.      Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną [zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 ) oraz zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204)].

 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie Sklepu.

2.      Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta niezbędne do złożenia zamówienia, którym Klient udostępnił w/w dane, bądź też które weszły w ich posiadanie bez winy Sprzedawcy.

3.      Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. 

4.      Data opublikowania regulaminu na stronie www.hau-hau.com 04.10.2017 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów